هاست ویندوزی خود را انتخاب نمایید

پلن هاست 500

فضای میزبانی 500 مگابایت

ترافیک ماهانه 5 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

پلن هاست 1000

فضای میزبانی 1000 مگابایت

ترافیک ماهانه 10 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

پلن هاست 1500

فضای میزبانی 1500 مگابایت

ترافیک ماهانه 20 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

پلن هاست 2000

فضای میزبانی 2000 مگابایت

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

پلن هاست 3000

فضای میزبانی 3000 مگابایت

ترافیک ماهانه 30 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود

پلن هاست 5000

فضای میزبانی 5000 مگابایت

ترافیک ماهانه 50 گیگابایت

تعداد ایمیل نامحدود